Evidence Project
nl | uk | es | pt | tr

 

Disclaimer

Door deze website te gebruiken verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van deze disclaimer en deze te aanvaarden.

Het is geenszins de bedoeling dat de richtlijnen uit de EVIDENCE Crash Course letterlijk opgevolgd worden bij elke individuele patiënt. Richtlijnen kunnen veranderen naar gelang de wetenschappelijke kennis en technologie evolueren. De huidige aanbevelingen dienen enkel als een richtsnoer beschouwd te worden. Het navolgen van richtlijnen garandeert niet bij elke patiënt een succesvol resultaat. Bovendien mogen ze niet vooropgesteld worden als de enige handelswijze noch mogen ze andere aanvaardbare praktijken uitsluiten die hetzelfde resultaat nastreven. De uiteindelijke beslissing om een bepaalde klinische procedure te volgen ligt bij de zorgverstrekker, rekening houdend met de klinische gegevens van de patiënt en met de beschikbare diagnostische middelen en behandelingsmogelijkheden. Men mag verwachten dat deze aanbevelingen aangepast worden na discussie in de eigen klinische staf of de daartoe bevoegde organen in het ziekenhuis.

Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in de test en het programma.
Het EVIDENCE-team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site, of voor schade of een virus waardoor uw computer of uw informaticamaterieel zou worden aangetast.

Bepaalde informatie op deze site kan verwijzingen of links bevatten naar informatie die afkomstig is van andere organisaties. De verenigingen, organisaties en internetsites die op deze site worden opgegeven, zijn gekozen met als enige bedoeling aan de bezoekers van onze site de meest relevante informatie te verstrekken. Het EVIDENCE-team garandeert echter geenszins de relevantie, de updating of de juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst dienaangaande elke aansprakelijkheid van de hand.

De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.

De sitenaam en de informatie erin vervat zijn eigendom van Stijn Blot en Sonia Labeau, en zijn beschermd tegen ongeoorloofd kopiëren en verspreiden volgens de Belgische wetgeving en de internationale verdragen inzake auteursrechten en intellectuele eigendom. Elk gebruik van de inhoud dat niet uitdrukkelijk is toegestaan, houdt mogelijks een schending in van het auteursrecht of andere wetgeving.